Terminens tema:

Om begreppet rehabilitering

den . Träffar: 8683

Ordet rehabilitering betyder egentligen att återfå en skicklighet.

Det betyder inte att man kan vrida klockan tillbaka och att det blir som förr. Skickligheten, som jag ser det, är att bättre kunna hantera sig själv och få en funktionell hållning. Det innebär även att förvalta den egna livshistorien och dess minnen på ett konstruktivt sätt, i vardagen.
Det innebär också att möta dagligheter och utmaningar på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt – utifrån de unika förutsättningar som är just individuella.

Människor som söker mig för rehabilitering har oftast skadat sig eller insjuknat eller varit med om trauma. Ibland stora & omvälvande skador men även små, i sig inte så allvarliga, men så ofta upprepade att de så småningom satt sin tydliga och svårhanterliga prägel på vardagslivet.

Ibland har besvären uppkommit nyligen men för en del för länge sedan, kanske 10 -20 -30 år sedan. En del elever protesterar angående begreppet rehabilitering och ser det som en habilitering, för det som de lär sig om sig själva upplevs som helt nytt – något de aldrig upplevt och kunnat göra förut. Det är glädjande eftersom de söker utifrån en svårighet och i stället finner en outforskad möjlighet.

Ofta berättar de som söker mig om kotor som hoppar fel eller är "förstörda" och muskler som är spända. Nerver som trycks ihop och skadats eller olika skador på själva hjärnan. De kan uppleva sig själva som känslomässigt sårbara och vara i en emotionell stelhet. Andningen är alltid påverkad.

Många människor talar även om sig själva som ett "det", ett objekt och om kroppen som ett den. Jag & kroppen. På ett sätt som är mer än språkligt.

Att kropp & själ hänger ihop vet vi väl idag ändå ser många på sig själva på det viset. Att det psykiska alltid är förkroppsligat & det kroppsliga alltid besjälat lär oss med all tydlighet den moderna hjärnforskningen om nu inte filosofin eller kulturen leder oss på rätt spår. Inom den kognitiva forskningen är begreppet "full embodied consiousness" eller  helt förkroppsligad medvetenhet en ny "het" utvecklingslinje. Även inom "embodied cognition" eller förkroppsligat tänkande Inom dessa disicpliner känner feldenkraispedagoger sig hemma. Där blir helhetssynen konstruktiv.

Eftersom jag förmedlar ett lärande och en läroprocess använder jag begreppet lektioner. Det är en attitydfråga eftersom det som förändras är via en aktivitet inom dig själv. Du gör något annorlunda med dig själv.

Lektionerna handlar om HUR GÖR JAG?

Och med följdfrågan.

  • Kan jag agera annorlunda?

  • Kan jag ändra min hållning?

  • Kan jag förhålla mig annorlunda och mer effektivt till omgivningen?
    (gå bättre, stå bättre, sitta bättre, sova bättre, andas bättre, hantera oro och stress osv)

Lektionerna handlar alltså om att utveckla närvaro och uppmärksamhet, i sig själv - i handling. Att förbättra sin sensomotorik och funktionalitet, sin förmåga. Utgångspunkten är observation av rörelser som är påtagliga och konkreta, kännbara i ordets rätta bemärkelse. Vad som eftersträvas är förmågan att, trots allt, göra andra och annorlunda val. Att förvånas över sig själv och bli mer självmedveten.

Tags: Rehabilitering

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais