Hur ska vi förstå feldenkrais?

den . Träffar: 327

Feldenkraismetoden ska ses som ett genuint organiskt lärande

Det är ett pedagogiskt system utformat utifrån att stimulera ett ständigt utforskande, experimenterande och övande såsom djur (och  människor) lär sig själva för att utvecklas, mogna och växa. 

Det pedagogiska hänför till att det behövs en utomstående för att initialt påvisa vad som kan vara osynligt för individen själv och även  på ett karakteristiskt  sätt förmedla ny information.

Att det är ett system hänvisar till ett konsekvent förfarande utifrån en kunskap om mänsklig funktion för att via hjärnans unika egenskaper få till stånd nya insikter och förändring. 

Det organiska innebär att det efterliknar den nyföddes drift att lära, nödvändig i koltåren men kan återanvändas igen och igen. 

Det är inte ett lärande som uppnås genom att läsa och skriva, sitta i bänk eller aula utan det innebär att lära sig lära - igen genom att systematiskt medvetandegöra sig själv, i handling och aktivitet.

 

Ökad medvetenhet genom aktivitet & agerande

Här är ett intressant inledande samtal till en workshop med en längre serie lektioner & lärande av & med Moshe Feldenkrais Länk[+] (40 minuter)

 

Biologisk hållning eller allostas

Utgångspunkten i feldenkrais är den biologiska hållningen.
En biologisk dynamisk hållning är förmer än att stå rakt utan avser den aktiva hållning vi har i all handling. Förenklat hur vi rör oss i allt vad vi företar oss. Hur vi sitter, står och går. Reser oss upp och lägger oss ner. Hur vi byter riktning och avsikt. Men även hur vi andas och äter. Den berör sexualitet och överlevnad och hur vårt självbevarande system fungerar. Hur vi skyddar oss mot faror, verkliga eller skenbara.  Allt det vi i dagligt tal kallar livsbetingelser och stressreaktioner. I vila och i handling.

Feldenkraispedagogiken förmedlas på två sätt

Feldenkraispedagogen förmedlar information på två sätt:

  • Genom lektioner i grupp (ATM) där pedagogen guidar via muntliga instruktioner och ber deltagarna utföra lätta handlingar samtidigt som de uppmanas att uppmärksamma den sensoriska feedbacken som kommer med dessa handlingar. Övningarna utförs vanligen på mattor på golvet för att avlasta balanssystemet från gravitationens inverkan. Det finns även lektioner som utförs sittande eller stående. Lektionerna innehåller alltid ett överraskande moment och är därför inte utformade som en ritual. Varje lektion innefattar något nytt och annorlunda för att kittla nyfikenheten och lärandet.

  • I individuella sessioner benämnda funktionell integrering (FI) där pedagogen riktar uppmärksamheten genom att förmedla varsamma manipuleringar i syfte att stödja individens förmåga till att hantera begränsande eller negativa omständigheter. Feldenkraismetoden försöker att uppnå detta genom att öka medvetenheten av självproducerande handlingar och expandera självbilden så den kan inkludera alternativa val för handling.

ATM är en förkortning av Awareness Through Movement.

Här är ett intressant inledande samtal till en workshop med en längre serie lektioner & lärande av & med Moshe Feldenkrais Länk[+] (40 minuter)

 

 

 

Tags: Biologisk hållning Feldenkraisteori Emotioner