Kring emotioner & känsloliv

den . Träffar: 1587

Charles Darwin skrev en av de första böckerna i psykologi; The expression of the emotions in man and animal.

Den finns med på Moshe Feldenkrais' rekommenderade läslista. Det är där han tar avstamp i sin syn på komponenten emotioner  i sin analys av handling och agerande med det underliggande budskapet. Överlevnad

Darwins bok finns att tillgå på nätet. Länk[+]. Darwin skickade på din tid bud till vetenskapsmän och vänner bosatta över hela världen för att ta reda på hur människorna i de olika världsdelarna visade olika känslor med minspel. Desa grupper hade ingen kontakt med varandra och Han kunde konstaterade att oavsett boplats visade så var uttrycket likt. Utifrån detta säger vi idag att grundemotioenra är nedärvda. Paul Ekman har i sin forskning validerat Darwins fynd.

Våren 2016 publicerar Dalai Lama och Paul Ekman en känslornas atlas, Atlas of emotions, med utgångspunkt från Darwins analys. Länk[+] Den vilar på ett vetenskapligt antagande  om universella emotioner som är oberoende var vi bor eller har vuxit upp.

Det går att få texterna översatta till svenska.

De delar in emotionerna i 5 kontinenter. 

  1. Anger - Ilska
  2. Fear . Rädsla
  3. Disgust - Avsky
  4. Sadness - Sorg
  5. Enjoyment - Njutning

Dessa 5 står i kontrast till en upplevelse av lugn ; ett lugn som är den mentala attityd som är lämplig under lektionerna för att befrämja inlärning. Definition av lugn formuleras så här:

Upplevelse av lugn

"En lugn balanserd sinnestämning är nödvändig för att utvärdera och förstå våra förändrande känslor. Lugn är ett grundläggande tillstånd till skillnad från känslor som aktiveras för att sedan avta."

Ta dig tid att besöka hemsidan, en ökad förståelse kring emotioners roll i överlevnaden gör din feldenkraisprocess rikare och enklare eftersom metoden är utvecklad utifrån detta synsätt.

Som undermenyer till denna grupp ligger två kompletterande artiklar, en om Autonoma nervsystemet ANS och Polyvagal teori samt en om Introception 

Tags: Emotioner

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais