Handlingens fyra oskiljaktiga komponenter

den . Träffar: 6537

Fyra oskiljaktiga komponenter av en handling

I boken Medvetenhet genom Rörelse, eller som den heter i original Förbättra förmågan; En teori som kan omsättas i praktiken, diskuterar Moshe Feldenkrais sin syn på människan. I del ett, efter inledningen, har han ett längre resonemang under rubriken vår självbild. Han skriver:

" Vår självbild är sammansatt av fyra delar som alltid deltar i varje handling. Rörelse, varseblivning, känsla och tanke är de fyra oskiljaktiga komponenterna i varje aktivitet. Det kvantitativa och kvalitativa av varje komponent i en handling är olika på samma sätt som människorna som utför handlingen är olika men varje komponent deltar i någon mån i alla skeenden.

  • tanke
  • emotion
  • varseblivning
  • rörelse

För att tänka måste en människa vara vaken och inte drömma samt varsebli och urskilja sin position i relation till gravitationsfältet. Utifrån detta är rörelse, varseblivning samt känslor en del av tänkandet.

För att bli arg eller glad måste en människa inta en specifik position och relatera antingen till ett objekt eller till en annan person. Detta är att röra sig, att varsebli och att tänka.

För att se, lyssna eller över huvudtaget urskilja något måste en människa bli involverad, bli oroad eller urskilja vad som hänt. detta är att röra sig, att känna och att tänka.

För att röra sig måste en människa åtminstone använda ett av sina sinnen medvetet eller omedvetet. Det är att varsebli, att känna och att tänka. "

Det är enbart i det språkliga som en uppdelning sker.

I ett feldenkraisparadigm används inte begrepp som kropp/själ eller psyke/kropp utan "kroppen" existerar i alla fyra komponenterna och omvänt även själen eller psyket. Istället användes hellre uttryck som person, individ, människa, självet osv.

När vi gör något, går ut genom dörren som ett enkelt exempel, så lämnar vi inte någon del av oss själva kvar i rummet. Det svenska språket är dualistiskt och tidsandan ger en inriktning där vi allt mer talar om jag & kroppen. Självfallet är detta även präglat utifrån olika religösa föreställningar. Feldenkrais vilar på en naturvetenskaplig grund, det som sker under lektionerna påverkar alltid helheten. För de elever som har ett uppdelat språkbruk är det verksamt att vara medveten kring hur tanke och språk påverkar uppfattningen om oss själva.

Dessa fyra komponenter ska sättas i relation till  orientering - manipulering (organisations av självet) - timing

På engelska används uttrycken Mind/Body - Mind/Matter.

Mind är ett vidare begrepp på engelska och innefattar många översättningar på svenska såsom: mening, åsikt, minne, sinne, hjärna, uppmärksamhet, avsikt, själ, lust , förstånd, håg, koncentration, ande, intelligens och böjelse. 

Det är synonymt med bland annat: beware, brain och psyche

 

 

Tags: Feldenkraisböcker Begrepp

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais