Begrepp inom feldenkrais

den .

Varje metod och varje profession har sina definitioner, sin vokabulär, sina förklaringmodeller och sitt tankekollektiv.

En del av dem är generella, andra specifika för just metoden eller professionen i fråga. Lärandet och utforskandet med hjälp av feldenkrais blir effektivare om förståelsen av tankegångarna som ligger till grund för idéerna är större. Min avsikt med denna undermeny är att göra denna aspekt mer lätttillgänglig med artiklar representerande vad jag kallar begrepp.

Sidan är, som livet, en pågående process. En del artiklar är bara påbörjade. Andra uppdateras med en utförligare och tydligare beskrivning. Du kan se datum för uppdatering överst. Artiklarna publiceras i bokstavsordning. 

Du finner mer feldenkraisteori i bland annat Moshe Feldenkrais´ och Yochanan Rywerants böcker. MF skrev fram till 1981, YR till 2008. Praktiken är fortfarande lika giltig idag som när MF instruerade sina elever på 50-60-70 talet, medan teoridelen förklaras allt mer med framförallt neurovetenskapens landvinningar. Du kan även komplettera studierna med artiklar som är publicerade under menyn fortbildning för feldenkraispedagoger.

Moshe Feldenkrais citerar ofta ett kinesiskt ordspråk för att formulera vad det är han vill åstadkomma med lärandet . Det lyder: 

”Jag hör och glömmer. Jag ser och kommer ihåg. Jag gör och förstår.” 

För att riktigt förstå feldenkrais behöver du göra, öva & utöva. Det räcker inte med att läsa. Men läsandet kan göra det enklare att göra.

Listan nedan är en minneslista om vad som behöver formuleras och diskuteras framöver

  • Integrering
  • Reversibilitet

 

Fem grundläggande linjer

den .

En streckgubbe är en förenklad bild av en verklig eller fantasi person ritad endimensionellt (utan utbredning i rummet) förutom det runda huvudet som är tvådimensionellt.

Det räcker med fem linjer för att vi ska uppfatta figuren. Ibland fäster armarna och benen direkt på bållinjen, ibland ritas skuldror och bäcken ut. Är armarna krokiga uppfattar vi armarna som böjda, om benlinjerna krokas uppfattar vi knän. Händer och fötter är ibland utritade men är inte nödvändiga för grundförståelsen av figuren. Inte ens huvudet behövs.

Etrusk frontal för yoomla

Hållningens biologiska aspekter enligt feldenkraismetoden

den .

Den biologiska hållningen

Människan är den levande varelse som har den mest instabila hållningen av de landgående djuren. Hon står på ett eller två ben, upprätt men inte rak. Hon använder ett ben i taget vid gång, löpning och hopp och är mer stabil med två stödpunkter i stående och vila. I sittande finns det fler stödpunkter. Hon kan snurra och vrida sig som ingen annan – tänk på en isprinsessa eller en simhoppare. Den upprätta stående hållningen är den neutrala positionen, en minsta gemensamma nämnare, som alltid måste passeras i händelseförloppet från en handling till den nästa.

Handlingens fyra oskiljaktiga komponenter

den .

Fyra oskiljaktiga komponenter av en handling

I boken Medvetenhet genom Rörelse, eller som den heter i original Förbättra förmågan; En teori som kan omsättas i praktiken, diskuterar Moshe Feldenkrais sin syn på människan. I del ett, efter inledningen, har han ett längre resonemang under rubriken vår självbild. Han skriver:

" Vår självbild är sammansatt av fyra delar som alltid deltar i varje handling. Rörelse, varseblivning, känsla och tanke är de fyra oskiljaktiga komponenterna i varje aktivitet. Det kvantitativa och kvalitativa av varje komponent i en handling är olika på samma sätt som människorna som utför handlingen är olika men varje komponent deltar i någon mån i alla skeenden.

  • tanke
  • emotion
  • varseblivning
  • rörelse

Instruktioner hur du övar och lär med ATM

den .

I ett utforskande av handlingen med feldenkrais är det tre görande som behöver komma till uttryck nämligen: 

att vara uppmärksam och lyssna inåt
att tänka efter och reflektera
att förnimma och varsebli eller känna efter sensoriskt

Det finns ett särskilt förhållningsätt för att förbättra övandet och det organiska lärandet. Jag har sammanfattat tio råd som i sin enkelhet representerar attityden till lärandet inom feldenkraispedagogikens ram.

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais